Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με

τον συντονιστή του έργου Κεραδινίδη Γιώργο (gk@computerlife.gr) ή με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου Δρ. Μπιλλάλη Νικόλαο