1.1 Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης στον τομέα της Κ/Ε και της ΤΝ