2018-09-04

Κύρια σημεία συνάντησης
Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Χαρίλαου Χρυσόπουλου στην έδρα της εταιρείας και μια σύντομη εισήγηση για την ιστορία, τις δραστηριότητες και τον ρόλο της εταιρείας στο έργο.

Στην συνέχεια η Ευρυδίκη Παπαχρήστου παρουσίασε το ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης στο έργο, τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και το γενικό πλαίσιο του έργου (ζητούμενα, ενέργειες, διαδικασίες).

Ο Αντώνης Χρυσόπουλος παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ο Γιώργος Κεραδινίδης παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα του έργου και επισήμανε την σημαντικότητα της τήρησης του, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε έργα που συμμετέχουν πολλοί φορείς.

Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας για τα θέματα διαχείρισης σε επίπεδο λογιστικού και φυσικού αντικειμένου. Ενημερώθηκαν κυρίως οι αρμόδιοι των οικονομικών τμημάτων των φορέων, για τις διαδικασίες τήρησης των λογαριασμών, των αποσβέσεων και της μισθοδοσίας.

Συμπεράσματα – Ενέργειες
Με βάση την συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

Να δημιουργηθούν μια σειρά από template κειμένων, τα οποία θα τηρούν τους απαραίτητους κανόνες του έργου, όπως ορίζονται από τις προδιαγραφές της προκήρυξης αλλά και των σχετικών οδηγιών.

Να γίνει προώθηση των σχετικών αρχείων που αφορούν την τήρηση των ωρών απασχόλησης στο έργο ανά μήνα στους φορείς.

Να προγραμματιστούν λεπτομερέστερα, οι συναντήσεις κυρίως με τις εταιρείες, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις με χρονικά διαστήματα που είναι φορτισμένα παραγωγικά.

Τέθηκε στόχος για τρεις ελέγχους υλοποίησης, με τον 1ο να τίθεται την άνοιξη του 2019.

Να κοινοποιείται πριν από κάθε συνάντηση η προτεινόμενη θεματολογία.

Η επόμενη συνάντηση να γίνει στο τέλος Οκτωβρίου – Αρχές Νοεμβρίου