2018-11-05

Κύρια σηµεία συνάντησης
● Η συνάντηση ξεκίνησε µε ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα τήρησης λογιστικών εγγραφών, όπως την επιλεξιµότητα του ΦΠΑ στα αεροπορικά ταξίδια και τον τρόπο υπολογισµού της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης.
● Αναφέρθηκε η ανάγκη τροποποιήσεων του έργου, για θέµατα δαπανών και χρονοδιαγράµµατος.
● Στην συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση από το Πολυτεχνείο Κρήτης της περίληψης των συµπερασµάτων από τις επισκέψεις στις εταιρίες εταίρους του έργου. Σηµειώθηκαν οι κύριες µέθοδοι ανάπτυξης συλλογών ενδυµάτων καθώς και οι τρόποι άντλησης πηγών έµπνευσης όπως επίσης και οι παράγοντες που µέχρι σήµερα επηρεάζουν την διαµόρφωση των νέων σχεδιαστικών ιδεών.
● Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται σχετικά µε την άντληση των δεδοµένων από τις εταιρίες και τρόποι αντιµετώπισής τους.
● Ολοκληρώθηκε η συνάντηση µε καταγραφή στόχων προκειµένου να συνεχιστεί η πρόοδος του φυσικού αντικειµένου του έργου.