2019-03-01

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 01/03/2019 και ημέρα Παρασκευή έγινε συνάντηση, στα γραφεία της Computer Life.  

Το 1ο μέρος της συνάντησης αφορούσε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες αιτήματος τροποποίησης, την αλλαγή χρονοδιαγράμματος εσωτερικά των ενοτήτων εργασίας, την ετοιμότητα των φορέων  περί του πρώτου αιτήματος ελέγχου. 

Το 2ο μέρος αφορούσε τεχνική ανάλυση και συζήτηση επί των παραδοτέων και των διαδικασιών.


Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

  • Την αποδοχή και συναίνεση από το σύνολο των εταίρων για την εσωτερική επιμήκυνση της πρώτης ενότητας εργασίας κατά 2 μήνες, χωρίς τη συνολική αύξηση του χρονοδιαγράμματος και χωρίς τη μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Την προετοιμασία για το πρώτο αίτημα ελέγχου, μέχρι 26/3/2019.