2019-07-19

Κύρια σημεία συνάντησης

Στις 19/07/2019 και ημέρα Παρασκευή έγινε συνάντηση υπαλλήλων της εταιρείας Computer Life και ερευνητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Computer Life.

Το θέμα της συνάντησης ήταν μια πρώτη επισκόπηση των δεδομένων που παρέδωσαν οι δύο εμπορικές επιχειρήσεις-εταίροι (Energiers και Abotis) για την σεζον Καλοκαίρι 2018. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού του ΑΠΘ, ως είσοδος για το ευφυές Σύστημα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η καταλληλότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των δημιουργικών/σχεδιαστικών και οικονομικών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στις Βάσεις των εταιρειών από αυτό το στάδιο, για να γίνουν οι εγκαίρως οι απαραίτητες διορθώσεις/τροποποιήσεις και για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά την διάρκεια της υλοποίησης τους συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συνάντησης και του ελέγχου των δεδομένων εισόδων, διαπιστώθηκαν τα εξής:

 1. Δεδομένα εταιρείας Energiers
 • Τα δεδομένα που υπήρχαν σε κάποια συγκεκριμένα πεδία του σετ δεδομένων ήταν στα ελληνικά.  
 • To “Inspiration Background” ήταν null στις περισσότερες γραμμές, παρόλο που η πληροφορία που έπρεπε να έχει μάλλον ήταν σε κάποιο διπλανό πεδίο καταχωρημένη. Δηλαδή, μάλλον υπήρξε κάποια παρανόηση με βάση τα ονόματα των πεδίων.
 • Δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες για πεδίο “Fabric/Accessories Details”
 • Δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες για το πεδίο “Pattern”
 • Δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες για το πεδίο που περιλαμβάνει τις τιμές παραγωγής
 • Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνουν διαθέσιμα τα δεδομένα/πρώτη ύλη/εικόνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσει ο σχεδιαστής/δημιουργός στο τελικό αποτέλεσμα δείγμα, ασχέτως αν αυτό τελικά έφτασε μέχρι την παραγωγή ή όχι.
 1. Δεδομένα εταιρείας Abotis
 • Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αν είναι εφικτό να γίνεται συσχέτιση των δειγμάτων με τους κωδικούς του πελάτη που τα έχει παραγγείλει. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να γίνει άντληση πληροφοριών από αντίστοιχα eshop που έχει ο πελάτης διαθέσιμα.
 • Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ενσωματωθούν στα δεδομένα των προϊόντων της εταιρείας και τα στοιχεία τεμαχίων ζήτησης, αποστολής, επαναληπτικών ποσοτήτων, ώστε να υπάρχει μια αίσθηση σχετικά με το πόσο πούλησε κάθε δείγμα.
 • Υπάρχουν δεδομένα από κάποιες εταιρείες που δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στην βάση που δόθηκε, π.χ. από την εταιρεία Zalando
 • Δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες πληροφορίες για τις προδιαγραφές των προϊόντων.


Συμπεράσματα – Ενέργειες

Με βάση την επίσκεψη, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα.

 • Θα πρέπει οι εμπορικές-εταιρείες εταίροι του προγράμματος να συμπληρώσουν τις πληροφορίες σε κάποια από τα πεδία που δεν έχουν ήδη συμπληρωθεί, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για είσοδος στο ευφυές Σύστημα.
 • Θα πρέπει  να γίνουν αλλαγές στα SQL scripts που έχει υλοποιήσει η Computer Life, τα οποία συγκεντρώνουν και φέρνουν σε τελική μορφή τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στην βάση, ώστε:
  1. Σε όσα πεδία περιλαμβάνεται η πληροφορία και στην Αγγλική και στην Ελληνική Γλώσσα. Σε όσα πεδία δεν υπάρχει πληροφορία στην Αγγλική γλώσσα, θα ήταν καλό να συμπληρωθεί, καθώς αυτό είχε συμφωνηθεί για να μπορέσει το προϊόν να έχει ευρεία χρήση.
  2. Να γίνει ένας έλεγχο για το αν τελικά τα δεδομένα του πεδίου “Inspiration Background” είναι καταχωρημένα σε κάποιο άλλο πεδίο εκ παραδρομής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να συμπληρωθούν.
  3. Αν είναι εφικτό να γίνεται συσχέτιση των δειγμάτων με τους κωδικούς του πελάτη που τα έχει παραγγείλει. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να γίνει άντληση πληροφοριών από αντίστοιχα eshop που έχει ο πελάτης διαθέσιμα.
  4. Να ενσωματωθούν τα στοιχεία τεμαχίων ζήτησης, αποστολής, και επαναληπτικών ποσοτήτων στα δεδομένα της εταιρείας Abotis.
 • Η Ευρυδίκη να ζητήσει να γίνουν διαθέσιμα τα υπάρχοντα δεδομένα/πρώτη ύλη/εικόνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσει ο σχεδιαστής/δημιουργός στο τελικό αποτέλεσμα δείγμα, ασχέτως αν αυτό τελικά έφτασε μέχρι την παραγωγή ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εμφανή τα βήματα της δημιουργικής διαδικασίας.
 • Να συνεχιστεί η ανάλυση των δεδομένων για την σεζόν Καλοκαίρι 2018. Καθόλη τη διάρκεια της ανάλυσης, η Computer Life που έχει την γνώση του σχήματος της Βάσης Δεδομένων θα παρέχει συμβουλευτική βοήθεια και οδηγίες στους ερευνητές της Ομάδας του ΑΠΘ για την επιτυχημένη προεπισκόπηση και μεταχείριση των διαθέσιμων δεδομένων, για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας.
 • Στο τέλος του Αυγούστου 2019 θα γίνει μια συνάντηση τεχνικής φύσης, παρόντων των κατάλληλων υπαλλήλων, όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οποία θα συζητηθούν κατά κύριο λόγο ο ορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του ευφυούς Συστήματος με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, αλλά και όσες απορίες και διευκρινιστικές ερωτησεις προκύψουν κατά την ενασχόληση των ερευνητών με τα δεδομένα εισόδου.